วีดีโอคลิปการสอน Statics 4.1-4.5

ในชุดนี้อาจารย์ได้ดำเนินการสอนตามหัวข้อต่อไปนี้ (โดยสรุปย่อๆ)

4.1 Moment of a Force Scalar Formulation
การหาโมเมนต์ของแรงโดยการคำนวนแบบ Scalar ซึ่งเป็นการคำนวนอย่างง่ายโดย M=Fd (โมเมนต์เท่ากับแรงคูณระยะทาง)

4.2 Cross Product
วิธีCross product โดยให้เข้าใจและจดจำวิธีการใช้ดีเทอร์มิแนต ในการ Cross จะได้ง่ายต่อการคำนวน

4.3 Moment of a Force Vector Formulation
โมเมนต์ของแรงโดยการคำนวนโดย Vector มีประโยชน์สามารถใช้ในการหาโมเมนต์  ได้ทั้งระบบ2มิติและ3มิติ แต่ต้องสามารถเขียน Force vector ตามแนวแกน ในรูปแบบของ Cartesian vector ได้ก่อน ถึงจะเอาไปคำนวนต่อได้ โดย
M๐=rXF (โมเมนต์รอบจุด๐ เท่ากับ r Cross F) จะได้โมนต์ตัวใหม่ที่หมุนรอบจุด๐ พร้อมทิศทาง ในรูปแบบของCartesian vector

4.4 Principle of Moments
หลักการของโมเมนต์ (แตกแรงเพื่อคำนวนให้ง่ายมากขึ้น แล้วแต่กรณี)

4.5 Moment of a Force about a Specified Axis
การหาโมนต์ตามแนวแกนใดๆที่ต้องการ โดยหลักการง่ายๆคือให้เรา หา M๐ (โมเมนต์รอบจุด๐ให้ได้แล้วนำ Unit Vector ของแนวแกน(a)ที่เราจะหาโมเมนต์ที่เราจะหมุดมา Dot)
Ma=Ua.(r x F) = Ua.(M๐)     (แปลว่าโมเมนต์รอบแกน a หาได้จาก Unit Vector a ดอทกับ โมเมนต์รอบจุด ๐)

โดยมีคลิปอยู่ทั้งหมด 4 คลิประยะเวลาดังนี้
35+55+24+49=163 นาที
(ประมาณ 2 ชม. 42 นาที)

อ.ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
LOGO_ECE

LOGO_ECE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s